SmåviltjaktAlle som er bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort for småvilt i statsallmenningene i Lierne. Den som skal jakte på småvilt må ha betalt jegeravgift for det året det skal jaktes. Småviltjakta er regulert for utenbygdsboende i perioden 10. september–1.oktober, mens det er fritt kortsalg for alle fra 2. oktober. Statsallmenningene i Lierne er inndelt i 7 jaktfelt (røde grenser i kartet). I tillegg er det skilt ut tre områder for skogsfugl og hare (blå grenser i kartet). Kartet kan forstørres, klikk i høyre hjørne.


Mer detaljert informasjon om hvert enkelt jaktfelt finner du på på inatur.no og under valget Kjøp småviltjakt i menyen over.

Søknad – regulert periode

Småviltjakta er regulert i tiden 10. september–1. oktober. I denne perioden tildeles småviltjakta til utenbygdsboende som 5-dagerskort for ett (1) år av gangen etter søknad og trekning. Søknadsfrist er 1. april.   

Rutiner for tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode

 Fangstrapport

For å jakte i regulert periode må du levere fangstrapport etter turen. Rapporteringsfrist er 1. oktober for å få tilbakebetalt depositumet.

 

Jaktregler og Priser

Generelle regler

Jaktregler for statsallmenningene i Nordli (Nordli fjellstyre)

Jaktregler for statsallmenningene i Sørli (Sørli fjellstyre)

Jakt- og fangstkvoter 2019/20

Se under nyhetssak fra 09.10.2019 og på www.inatur.no under Fjellstyrene i Lierne sine jaktkorttilbud.

Priser 2018/19

  • 14- og 15 åringer på opplæringsjakt får gratis jaktkort og jakter på egen dagskvote. Ledsager må ha gyldig jaktkort.

  • 16- og 17 åringer har 50% rabatt på jaktkortprisene.

  • Det er lik pris for jakt med og uten hund

  • Fra og med 2. oktober er det fritt kortsalg.

Smårovvilt

Fjellstyrene i Lierne inngått samarbeid med private grunneiere, jegere og Lierne kommune om prosjektet JaktiLierne, som blant annet omfatter et felles jaktkort for smårovvilt og drifter skuddpremieordning for hele kommunen. Mer informasjon om prosjektet og om skuddpremieordningen finner du på:

www.jaktilierne.no

Trening av jakthunder

Treningskort for trening av jakthund på statsallmenningene i Lierne får du kjøpt på www.inatur.no . Her finner du også informasjon om treningsperioder, kart over treningsområdene, regler, priser, m.m.

Vi vil minne om aktsomhetsplikten i hundeloven, viltloven og reindriftsloven.

bærekraftig rypeforvaltning

Fjellstyrene i Lierne har satt seg mål om at jakta på rype og småvilt skal være bærekraftig på sikt. Som et ledd i dette gjennomfører fjellstyrene i Lierne rypetaksering før jaktstart hvert år. Hvert år går 25-30 personer med fuglehund 250 km og takserer etter distance-metoden. Takstresultatene analyseres av Hønsefuglportalen. Med informasjon fra taksten varierer Fjellstyrene i Lierne jakt- og fangstbegrensningene for å sikre at jaktuttaket blir bærekraftig. Etter at jakta har pågått en stund, foretar fjellstyrene i Lierne i slutten av oktober en evaluering av jakta så langt. Ved behov justeres jakt- og fangstbegrensningene for resterende sesong for å sikre et bærekraftig jaktuttak. Andre viktige tiltak er skuddpremieordniingen og JaktiLierne-prosjektet. Les mer:

Forvaltningsplan for lirype i statsallmenningene i Lierne

www.jaktilierne.no