Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Fangstbegrensninger for småviltjakta 2019/2020

Fjellstyrene i Lierne hadde fjellstyremøte den 3. september og fastsatte følgende jaktreguleringer for statsallmenningene i Lierne for jaktsesongen 2019/2020:

A. Bag-limit:

Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Guslia-Fossdalen-Lakavatnet, Blåfjella og Langlia-Finnhuslia:

·      Det kan felles inntil 6 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger per dag. 

·      Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2018/19 kan felle inntil 7 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. dag. 

·      Det kan felles maksimalt 4 skogsfugl pr. jeger pr. dag. 

·      Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2018/19 kan felle inntil 5 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

Jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen:

·      Det kan felles inntil 6 ryper, hvorav 3 kan være lirype, pr. jeger pr. dag. 

·      Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2018/19 kan felle inntil 7 ryper, hvorav 4 kan være lirype, pr. jeger pr. dag. 

·      Det kan felles maksimalt 4 skogsfugl pr. jeger pr. dag. 

·      Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2018/19 kan felle inntil 5 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

Begrunnelsen for lavere jaktkvoter i jaktfeltene er at lirypebestandene i disse to jaktfeltene har vært svakere her enn øvrige områder de siste årene. Fjellstyrene i Lierne arbeider derfor målrettet med å øke lirypebestandene i disse områdene.

B. Hensynsområdene for lirype Fossdalenog Bjørkvasshattenåpnes for rypejakt denne sesongen.

C. Fjellstyrene i Lierne vil i slutten av oktober evaluere jaktuttaket i september og oktober og eventuelt fastsette nye jaktreguleringer fra ca. 5. november 2019. Her vil også regler for snarefangst bli vurdert.

Begrunnelse: 

Estimert lirypebestand i august 2019 var 36,9 liryper pr. km2, med en kyllingproduksjon på 4,4 kyllinger pr. par. Totalbestanden er estimert til å være mellom 29000–45000 liryper. Forskning tyder på at rypebestander med tettheter over 25 ryper pr. km2kan tåle et jaktuttak (høstingsandel) på opptil 30 % av estimert høstbestand. Fjellstyrene i Lierne ønsker likevel å holde jaktuttaket (høstingsandelen) under 20–25 %. 

I Lierne blir ca. 85–90 % av alle rypene som høstes i løpet av en sesong, høstet i regulert periode (10.9–1.10). Figuren nedenfor oppsummerer utviklingen i rypetetthet, antall jaktkort, bag-limit og høstingsandel i regulert periode hvert år i perioden 2006–2019. Figuren tyder på at vedtatte jaktbegrensninger for 2019 vil bidra til bærekraftig høsting, dvs. en høstingsandel mindre enn 20–25 %.

Figur 1.    Figuren viser lirypetetthet, antall jaktkort tildelt i regulert periode, bag-limit i regulert periode og andel de skutte rypene i regulert periode (høstingsandel) utgjør av estimert høstbestand hvert år i perioden 2006–2019. Fangststatistikk viser at høsting i siste del av jaktsesongen (2.10–28.2) utgjør ca. 2–3 % av alle ryper som blir skutt. For å finne høstingsandelen for hele sesongen, kan høstingsandelen i regulert periode adderes med 2–3 %. F.eks. ble høstingsandelen for hele jaktsesongen 2018/19: 12 % + 2 % = 14 %. NB! I 2018 og 2019 ble det satt en lavere bag-limit for jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen enn det som framkommer av figuren. Figuren vil bli brukt som et verktøy i vår “lærende rypeforvaltning” i årene framover.

Figur 1. Figuren viser lirypetetthet, antall jaktkort tildelt i regulert periode, bag-limit i regulert periode og andel de skutte rypene i regulert periode (høstingsandel) utgjør av estimert høstbestand hvert år i perioden 2006–2019. Fangststatistikk viser at høsting i siste del av jaktsesongen (2.10–28.2) utgjør ca. 2–3 % av alle ryper som blir skutt. For å finne høstingsandelen for hele sesongen, kan høstingsandelen i regulert periode adderes med 2–3 %. F.eks. ble høstingsandelen for hele jaktsesongen 2018/19: 12 % + 2 % = 14 %. NB! I 2018 og 2019 ble det satt en lavere bag-limit for jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen enn det som framkommer av figuren. Figuren vil bli brukt som et verktøy i vår “lærende rypeforvaltning” i årene framover.

Figur 2   . Utvikling i snøsporindeks for rødrev i Lierne og antall felte rødrever i Lierne. Figuren antyder at rødrevbestanden i Lierne er forholdsvis lav, men at litt økende det siste året.

Figur 2. Utvikling i snøsporindeks for rødrev i Lierne og antall felte rødrever i Lierne. Figuren antyder at rødrevbestanden i Lierne er forholdsvis lav, men at litt økende det siste året.

Klageadgang: Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Fjellstyrene i Lierne innen 3 uker fra mottak av dette vedtak eller kunngjøring. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Tord Åberg