Bruksretter

Fjellstyrets primæroppgave er å administrerer bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenning. I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede bruksretter som beite, tilleggsjord og seter, samt jakt, fangst og fiske. Bruksrettenes innhold er ikke uttømmendebeskrevet i fjelloven, men fastlagt gjennom lang tids bruk. Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt.  

De jordbrukstilknyttede rettighetene er knyttet til jordbrukseiendom som ligger i allmenningsbygda og kan bare nyttes så lenge det skjer i tilknytning til drifta av eiendommen. Retten til jakt, fangst og fiske er bostedstilknytta, og fjelloven skiller mellom tre bostedskategorier: de som er bosatt i allmenningsbygda, de som er bosatt i Norge og de som er bosatt i utlandet. Grensene for ”allmenningsbygda” er fastsatt gjennom en kongelig resolusjon, og defineres etter de kommunegrensene som gjaldt i 1956.

Administrasjon av bruksrettene til trevirke er tillagt allmenningsstyrene og Statskog SF. I statsallmenninger hvor det ikke finnes allmenningsstyrer administrerer Statskog SF virkesretten i sin helhet. Dette er tilfellet for statsallmenningene i Lierne.

Statskog SF har grunnbokshjemmelen til statsallmenningene og administrerer grunneierretten, og administrerer i hovedsak ressursene trevirke, berg og mineraler og vannkraft. I tillegg utfører de forvaltningsoppgaver som er delegert fra Landbruksdepartementet.

bruksretter.jpg